A projektről

A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2.-17-2017-00117.

A projekt címe: A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban

Kedvezményezett neve: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár

Szerződött támogatás összege: 46.927.705.-Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban

A nyíregyházi VOKE Vasutas Művelődési Ház elsődleges célja, hogy minden korosztály számára biztosítsa a változó társadalmi körülményekhez és igényekhez igazodóan a hagyományos kultúra-közvetítés és a közkönyvtári szolgáltatások elemeit, előmozdítsa a társadalmi reintegrációt különösen a fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok tagjainak képzésével, hozzájáruljon az életszínvonal emeléséhez az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztésével.

A magyar közművelődés legnagyobb közhasznú feladatot végző országos intézményhálózatát a művelődési házak és hasonló intézmények (összefoglalóan: közművelődési intézmények) alkotják. A polgári kormány az Alaptörvényben rögzített művelődéshez való jog érvényesítése érdekében kulturális programjában elkötelezte magát ezeknek az intézményeknek a védelme, egy sokszínű, strukturált közművelődési intézményrendszer fenntartása, állami támogatásuk garantálása mellett. A felnőttképzés a közneveléssel egyetemben a reformkori kezdetektől napjainkig meghatározza a művelődés helyzetét az országban. A lakosság műveltségi szintjének alakulásában a köznevelés alapozó funkciója mellett a felnőttképzés befolyása jelentős.

A közösségi művelődés a magyar közművelődés megújulásának alapja, valamennyi szakág közös nevezője, integrálója. Nem központi kultúrpolitikai célok megvalósításaként, hanem a helyi közösségi kezdeményezések társadalmi hálózatba fonódó nemzeti együttműködésként látja, láttatja a művelődés komplex folyamatát, rendszerét.

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A projekt megvalósítása során az együttműködés keretében vállaljuk, hogy

 • projektünk megvalósításával hozzájárulunk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, a Civil stratégia és a Nemzeti önkéntes stratégia, valamint a Duna Régió Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését, esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését.

 

További részcélok a projektben:

 • – a közművelődés szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése kapcsán rendelkezésre álló speciális tudásanyag bővítése
 • – az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakemberei között
 • – szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában válnak elérhetővé, amelyek segítik a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a megfogalmazott szakmai ajánlásoknak köszönhetően segítik a mindennapos szakmai munkát.

 

 

A projekt keretében a kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése, a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • a megjelölt területen fellelhető módszerek, eljárások megismerése nemzetközi együttműködés keretében
 • nemzetközi hálózatépítés
 • a megismert jó gyakorlatok leírása, a megszerzett tapasztalatok feldolgozása
 • kutatás és összehasonlító elemzés a külföldi partnerek bevonásával a közművelődés helyzetének vizsgálatáról
 • a projektbe bevont nemzetközi partnerekkel kompetenciafejlesztés, tréning és terepmunka megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban
 • közös szakmai programok szervezése, megtartása
 • évente 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel
 • disszemináció a hazai szakemberek körében tréningek, illetve kompetencia fejlesztés keretében
 • módszertani szakmai összegzés és szakmai ajánlás megfogalmazása
 • adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
 • a projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozatala
 • a projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységeken túlmenően a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Magyarországi konferencia szervezése
 • Honlap fejlesztés

 

 

A projekt átfogó célja: a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra a kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.

Programunk hozzájárul a szakpolitikai szakemberek ismeretanyagának bővítéséhez.

 

Comments are closed.